Rendelj online vagy hívj most: +36302227000
Pécs

Játék szabályzat

1.A játék és a szervező
Jelen szabályzat a Turbó Food Kft. (továbbiakban: Szervező) által kezelt, karbantartott Facebook, Instagram és a weboldalon futó játékokra vonatkozik az alábbi feltételekkel.

 1. Kik vehetnek részt a játékban?

§ A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy (a továbbiakban: Játékos)
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
§ Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
§ A Játékban a Turbó Food Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékban a Turbó Food Kft. megbízásából a nyereményjáték előkészítésében és lebonyolításában közreműködő személyek és cégek vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint, ezen személyeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
§ A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja.
§ Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
§ A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 1. A játék időtartama, menete

A Játék időtartama:
1.hét: 2023.december 11-14.
2.hét: 2023.december 18.

Sorsolás:
Az aznapi rendelők között mindig másnap 13:00 és 14:00 között sorsolunk a Pizza Monkey Pécs Facebook oldalon.
Nyertesek száma:
Az aktuális napi nyereményt mindig egy ember nyeri meg.
A játék menete:
A nyerő hetek játék alatt mindig az aktuális napi nyereményekért játszik a Játékos.
A játékban való részvételt telefonos rendelés esetén jelezni kell a diszpécsernek. Online rendeléskor a kosár oldalon kell jelezni a részvételt a nyerni akarok gomb bepipálásával. Minden érvényes rendelés játszik a játékban amit a nap végén összesítünk és kinyomtatunk, hogy a kézi sorsoláshoz át tudjuk adni az aznapi Játékosokat.

 1. Nyeremények, nyertesek
  December 11. és 18. Sony Play Station 5 konzol
  December 12., 100.000 forint értékű Monkey utalvány
  December 13. 50.000 forint értékű Monkey utalvány
  December 14. 20.000 forint értékű Monkey utalvány

A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.
A sorsolás eredményéről a Szervező Facebook oldalán az adott bejegyzéshez tett hozzászólásban vagy külön posztban adunk hírt, valamint a nyertesek hozzászólásaira válaszolva vagy egyéni Facebook üzenetben tudatjuk velük, hogy nyertek.
A játék során megadott elérhetőségeinken várjuk tőlük elérhetőségeiket, hogy fel tudjuk velük venni a kapcsolatot.
Pótnyertesek sorsolásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pótnyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során sorsoljuk ki.
A nyertes nem jogosult a nyeremény átvételére, ha:
ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
jelen részvételi szabályzat bármely további pontját megsérti

 1. Nyeremények kézbesítése
  A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel e-mailben, Facebook-üzenetben vagy telefonon egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 2. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
 3. Adatkezelés és adatvédelem
  7.1 Tájékoztatás
  A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait (név, cím) másik fél részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk (nyereménytárgy postázása).
  7.2 Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a nyereményjátékban, hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben nyer a Játékban, akkor a nyeremény kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, e-mail cím, postacím), a Szervező a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje.
  A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a nyeremények sikeres átadása után törli.
 4. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt.
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik által a játék során megosztott tartalmak, információk az alábbi kategóriákba sorolhatók:
  Vulgáris, obszcén, fenyegető, trágár, zaklató, veszélyes.
  Mások jogait sértő, rágalmazás megvalósítására alkalmas, illetve rágalmazást valósít meg, hamis, jogtalan.
  Kisebbségi, vallási, faji, nemzetiségi vagy szexuális hovatartozást sértő.
  Jogsértő: hatályos jogszabályba ütközik, bűncselekményre való felhívást, jelentkezést tartalmaz.
  A jó ízlést sértő, pornográf, önkényuralmi jelképet ábrázoló képet, illetve ilyen témájú weboldalra vezető linket tartalmaz.
  Szabadalmi, védjegy-, eredet megjelölés-, származásjelölés-, vagy mintaoltalmat sért.
  Szerzői vagy azzal szomszédos jogokat sért.
  Bevételi adatokat tesz közzé.
  Erőszakos, erőszakot ábrázol.

Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések
  A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat egyoldalú módosítására, a játék időtartamának egyoldalú lerövidítésére vagy meghosszabbítására, esetleges megszűntetésére és egyéb változtatásokra.
  A szabályzat módosításait, illetve a Játék esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi azon a Facebook vagy Instagram oldalon, ahol a Játék meghirdetésre került. A játékosok felelőssége, hogy nyilvánosan hozzáférhető információk segítségével ezekről a változásokról megfelelően tájékozódjanak.
  A Játékban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények kapcsán keletkező SZJA előleget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja, és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
  Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz. A Játékosoktól kapott információkat a Lebonyolító kezeli, és nem a Facebook. A rendelkezésére álló adatok arra szolgálnak, hogy a nyereményjáték kapcsán a Lebonyolító fel tudja venni a kapcsolatot a Játékosokkal.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

X